Milieu en duurzame ontwikkeling

Het milieubeleid heeft de laatste decennia veel vooruitgang geboekt. Inmiddels worden milieuaspecten vaak meegenomen in andere beleidsafwegingen en -uitvoering. Toch is ‘milieu’ niet af en wordt een optimale milieukwaliteit nog lang niet overal en altijd gehaald. Het blijft nodig om aan milieuthema’s zoals verdroging, bodem- en luchtkwaliteit te werken, bijvoorbeeld om de juiste voorwaarden voor biodiversiteit te creëren of om ruimte voor nieuwe bedrijvigheid te behouden. Tegelijkertijd komt milieu in een aantrekkelijker perspectief te staan wanneer het in verband wordt gebracht met sociale en economische doelstellingen (people, planet, profit) en wanneer een appèl wordt gedaan op kansen in plaats van beperkingen (duurzame ontwikkeling). Zo is de verbinding van milieubeleid met gezondheid en beleving actueel, bijvoorbeeld waar het geluidsoverlast in steden betreft of de luchtkwaliteit op scholen, in kinderdagverblijven en zorginstellingen. Bureau ZET beschikt over de inhoudelijke kennis en procesvaardigheden die nodig zijn voor het formuleren en programmeren van milieubeleid dat aansluit bij de actuele context. Effectiviteit, efficiency en aansluiting bij de belangen van (beleids)partners staan daarin centraal.