Landbouw en landelijk gebied

In het landelijk gebied komen veel functies en opgaven samen: voedselproductie, wonen, recreatie, onze watervoorziening et cetera. De ruimte is echter schaars en steeds vaker merken we dat het schuurt tussen verschillende belangen en partijen in het landelijk gebied. Tegelijkertijd zien we ook steeds meer initiatieven waarin verschillende functies, belangen en partijen juist op een vernieuwde manier samenkomen om elkaar te versterken. Aan dit soort initiatieven leveren wij graag een bijdragen. We doen dit door partijen samen te brengen, processen te begeleiden, onderzoeken en verkenningen uit te voeren en te adviseren over beleid en uitvoering. Onderwerpen waarmee wij ons bezig houden zijn natuurinclusieve landbouw, duurzame gronduitgifte, ecosysteemdiensten (groenblauwe diensten), plattelandsontwikkeling, vrijkomende agrarische bebouwing en functieveranderingsbeleid.