ZET werkt

ZET werkt voor

Biodiversiteit
Bureau ZET werkt aan een duurzame benutting van de baten van biodiversiteit, zoals voedselvoorziening, klimaatbuffering, drinkwater en gezondheid. We vertalen het complexe begrip naar de praktijk van alledag.
lees meer >>

Natuur
Vanuit een breed perspectief op natuur werken we aan de veranderende strategische rollen van overheden in het natuurbeleid, om kansen voor landbouw, klimaat en recreatie te benutten.
lees meer >>

Klimaat
Bureau ZET ondersteunt opdrachtgevers bij het reflecteren op het complex aan maatregelen en mogelijkheden in het klimaatveld en het ontwikkelen van klimaatinitiatieven. Het gaat om het combineren van kansen: niet alleen duurzame energie, maar ook een lagere energierekening, een sterker bedrijfsimago en verbeterde mogelijkheden voor waterberging.
lees meer >>

Milieu en duurzame ontwikkeling
Door belangen van partijen en diverse beleidsdoelen elkaar te laten versterken, ontstaat samenhang tussen milieubeleid en sociale en economische aspecten. We zoeken daarbij naar een wenkend perspectief: kansen in plaats van beperkingen.
lees meer >>

Gebiedsgericht werken
Wij richten op ons op het optimaliseren van de omgevingskwaliteit en het verzilveren van de kansen in een gebied. Het doel daarvan is het vergroten van de maatschappelijke waarde ‘per hectare’. Identiteit en het samenbrengen van belangen staan daarbij centraal.
lees meer >>

Natuur- en Milieueducatie
Bureau ZET adviseert op strategisch niveau NME-organisaties in een veranderende context zodat zij beter in staat zijn (beleids)doelen te realiseren.
lees meer >>

ZET werkt aan

Beleidsadvies en -formulering
Bureau ZET denkt strategisch, met veel aandacht voor het proces, en werkt toe naar een inspirerend en praktisch resultaat.
lees meer >>

Procesbegeleiding en organisatie
Bureau ZET is actief in programmamanagement, het initiƫren en regisseren van lokale arrangementen, de begeleiding van interne beleids- (en verander)trajecten en het inrichten van overheidscommunicatie.
lees meer >>

Evaluatie, (haalbaarheids)onderzoek en strategische verkenningen
Bureau ZET heeft veel ervaring met evaluaties, onderzoek en verkenningen op een zeer breed terrein: natuur, (agro)biodiversiteit, milieu,
recreatie, klimaat, duurzame energie, gebiedsgericht beleid, welzijn-, zorg- en cultuurbeleid, decentralisatie van overheidstaken enzovoort.
lees meer >>

Kennismanagement (waaronder netwerkvorming)
Bureau ZET ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden om kennis op het terrein van omgevingsbeleid effectiever, creatiever en interactiever in te zetten.
lees meer >>